Actualizat la 16.08.2023

INFORMAŢII ÎN CURS DE ACTUALIZAREaici

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL ANTEPRESCOLAR/PRESCOLAR – ETAPA DE AJUSTARI

Cerere tip de inscriere in educatia timpurie – Prescolar

Anunt

Calendar

Procedura operationala specifica privind repartizarea copiilor anteprescolari si prescolari

Situatia locurilor neocupate pentru inscrierea in invatamantul prescolar – dupa etapa II

Locuri libere etapa de ajustări
TOTAL  GRUPA MICA GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE
212100

Situatia locurilor neocupate pentru inscrierea in invatamantul prescolar – etapa II

Raport dinamic al locurilor disponibile dupa etapa de reinscriere

CERERI ȘI DECLARAȚII

Lista documentelor atasate cererii tip de inscriere a copilului intr-o unitate de invatamant cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar

Cerere inscriere – anteprescolar 2023

Cerere inscriere – prescolar 2023

Adeverinta medicala pentru inscriere in colectivitate

Declaratie pe propria raspundere

COMUNICĂRI

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, cuprinde următoarele documente:

 • CEREREA TIP
 • copie de pe certificatul de naștere al copilului
 • copie   de   pe   actele   de   identitate   ale   părinților/reprezentantului legal;
 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
 • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
 • declarație de prelucrare a datelor
 • ** declarația pe proprie răspundere pentru solicitările depuse on-line

NOTĂ:

 La dosarul de înscriere se vor adăuga, la începutul anului școlar, următoarele documente:

 1. adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
 2. avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului, la data prezentării copilului în unitate

Criteriile generale de departajare pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile menționate la alin. (2)/alin.(3), apoi copiii care îndeplinesc patru sau trei dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc două sau doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2)/alin.(3).

***În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2)/alin.(3).

Programul de înscriere este următorul: în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00 – 17,00 (vineri)

Unitatea de învățămantAdresaNr. de telefonE-mailSite/Facebook
Şcoala Gimnazială nr. 126Lereşti Nr. 12, Sector 5 București214203645scoala_nr126@yahoo.comhttps://scoala126.ro/

AN ȘCOLAR 2022-2023

Procedura Operaţională Nr. 11641 din 11.05.2022 privind Organizarea şi desfăşurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învătăţământul preşcolar în anul şcolar 2022-2023vizualizare aici
Nota Ministerul Educaţiei – Reînscriere şi Înscriere 2022 – vizualizare aici

REÎNSCRIEREA / ÎNSCRIEREA COPIILOR

                 Documentele necesare reînscrierii / înscrierii copiilor sunt:

 • Cerere de înscriere – Anexa 1
 • Copie certificat de naştere copil
 • Copie C.I. ambii părinţi/tutore/reprezentant legal
 • Adeverinţe de salariat ambii părinţi
 • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
 • Documente medicale (dacă este cazul)
 • Declarația-acord de înscriere la  unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal (Anexa 2)
 • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)
 • Aviz ISMB petru copiii care nu vor fi înscrişi la clasa pregătitoare, în anul şcolar 2022-2023, din motive medicale
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat
 • Un pix (personal pentru completarea documentelor).

 Documentele necesare înscrierii copiilor pot fi depuse:

 • La sediul unității, conform programului, în urma unei programări, la nr. telefon 0214203645:

LUNI – JOI, între orele: 8.00-17.00

VINERI între orele: 8.00-16.00

Criteriile de departajare generale:

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ la care se doreşte înscrierea

Criteriile de departajare specifice:

1.Domiciliul părinților/tutorilor/susținătorilor legali sau al unuia dintre aceştia, să fie în vecinătatea unităţii de învățământ preşcolarCopie dupa BI/CI al părinților/tutorilor/susținătorilor legali ai preșcolarului. Dovada calității de tutore/susținător legal (procură notarială, hotărâre judecătorească)
2.Locul de muncă al părinților/tutorilor/susținătorilor legali sau al unuia dintre aceştia, să fie în vecinătatea unității de învătământ preşcolarAdeverință de salariat
3.Existenţa unor fraţi/surori înmatriculaţi/înmatriculate în unităti școlare din vecinătatea unității de învătământ preşcolarAdeverință care atestă calitatea de elev, eliberată de unitatea școlară. Copie certificat naștere frate/soră

Numar locuri aprobat prin planul de scolarizare

Grupa mică (program prelungit) – 20 locuri

Grupa mijlocie (program prelungit) – 23 locuri

Grupa mare (program prelungit) – 26 locuri

Grupa mare (program normal) – 20 locuri

ÎNSCRIERILE LA GRĂDINIŢĂ – CALENDAR ÎNSCRIERE

PRIMA ETAPA DE INSCRIERE în grădiniță 30.05-15.06.2022
30.05 – 10.06.2022
Colectarea cererilor de înscriere:
· Solicitarea de înscriere se poate realiza și prin fax sau poștă electronică în intervalul orar afișat de unitatea de învățământ. Vor fi transmise cererile tip de înscriere și documentele aferente. Transmiterea cererii tip nu presupune înscrierea.
11-15.06.2022
Analizarea/evaluarea de către Comisia de re/înscriere a copiilor în învățământul preşcolar, a cererilor de înscriere și afișarea listelor cu copiii admiși/respinși.
15 iunie 2022
ora 16
Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi pentru anul şcolar 2022-2023, prima etapă, lista copiilor respinși și locurile rămase libere.
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE în grădiniță 16.06-30.06.2022
16-24.06.2022
Colectarea cererilor de înscriere:
Părinţii/ tutorii /reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, solicită înscrierea și prin fax sau poștă electronică la o unitate de învăţământ cu nivel preşcolar care are locuri libere. Transmiterea cererilor tip de înscriere și documentele aferente se va realiza în intervalul orar afișat de unitatea de învățământ. Transmiterea cererii tip nu presupune înscrierea.
27-30.06.2022
Analizarea/evaluarea de către Comisia de reînscriere/înscriere a copiilor în învățământul preşcolar, a cererilor de înscriere și afișarea listelor cu copiii admiși/respinși.
30.06.2022
Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admiși pentru anul şcolar 2022-2023, etapa a II-a, precum și lista copiilor respinși .

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (de regulă, copii de 5 ani, împliniți la 31.08.2022), grupa mijlocie (de regulă, copii de 4 ani, împliniți la 31.08.2022) și grupa mică (de regulă, copii de 3 ani, împliniți la 31.08.2022). Prin excepție, conform art 1 alin. (1.1) din Legea nr. 185/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, în etapa a doua, vor putea fi înscriși în învățământul preșcolar și copiii cu vârsta de minimum 2 ani, în limita locurilor disponibile și după cuprinderea cu prioritate a solicitărilor pentru grupa mare, respectiv a celor pentru copiii care împlinesc vârsta de 3 ani la 31.08.2022.
În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, cu respectarea numărului maxim de copii la grupă stabilit de art. 63 alin. (1) lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    Vă rugăm să respectați cu strictețe programul afișat, programările pentru validarea și depunerea dosarului de înscriere.

NOTĂ: Înscrierea se consideră validată dacă cererea de înscriere este semnată de părintele/tutorele/reprezentantul legal al preşcolarului.

Proiectului PLANULUI DE ȘCOLARIZARE pentru anul școlar 2022-2023 al Școlii Gimnaziale nr. 126, Sector 5, București este de 3 grupe cu program prelungit și 1 grupă cu program normal.

GRUPAProgram prelungit / program normalNr. locuri ocupate formate din reînscrieri Nr. locuri libere pentru etapa 1 de înscriere
Grupa MICĂ program prelungit1 grupă020
Grupa MIJLOCIE program prelungit1 grupă185
Grupa MARE program prelungit1 grupă260
Grupa MARE program normal1 grupă317
3 grupe PP/ 1 grupă PN

  F.F.F. IMPORTANT și OBLIGATORIU:

    Înscrierea copiilor se va realiza personal de către un părinte/tutore/reprezentantul legal al copilului.